e-hvtd v2.0 (9175)

命終 mệnh chung
♦Sinh mệnh chấm dứt, tức là chết. ◇Bách dụ kinh : Nhất đán mệnh chung, tài vật táng thất , (Thường am bà la quả dụ ).