e-hvtd v2.0 (9175)

命薄 mệnh bạc
♦Vận mệnh không tốt.