e-hvtd v2.0 (9175)

厲風 lệ phong
♦Gió lớn, gió mạnh. ◇Trang Tử : Lệ phong tế, tắc chúng khiếu vi hư , (Tề vật luận ) Gió lớn ngừng rồi, thì các hang lỗ đều trống rỗng.
♦Gió hướng tây bắc. Cũng viết là lệ phong .