e-hvtd v2.0 (9175)

吏治 lại trị
♦Việc quan lại xử trị ở các địa phương.