e-hvtd v2.0 (9175)

卻辭 khước từ
♦Từ chối. Cũng nói từ khước .
♦☆Tương tự: từ tạ .