e-hvtd v2.0 (9175)

卻說 khước thuyết
♦Lại nói đến (tiếng thường dùng trong tiểu thuyết khi kết thúc một hồi, bắt sang kể việc khác).