e-hvtd v2.0 (9175)

器局 khí cục
♦Khí lượng, độ lượng. ◇Minh sử : Thiệu hảo học vấn, cư quan cương chính hữu khí cục, năng tưởng dịch hậu tiến , , (Lí Thiệu truyện ).