e-hvtd v2.0 (9175)

器具 khí cụ
♦Đồ dùng để làm việc. ☆Tương tự: dụng cụ .