e-hvtd v2.0 (9175)

布衣卿相 bố y khanh tướng
♦Không phải dòng dõi quý tộc, nhờ tài năng lên làm quan tướng gọi là bố y khanh tướng .