e-hvtd v2.0 (9175)

卿將 khanh tướng
♦Quan văn và quan võ.