e-hvtd v2.0 (9175)

咳嗽 khái thấu
♦Ho. ◇Phùng Duy Mẫn : Mãnh thính đắc lân xá gia khái thấu liễu nhất thanh (Tăng ni cộng phạm , Đệ tam chiệp).
♦Ho he, lên tiếng. ◇Thủy hử truyện : Nhĩ giá tặc phối quân thị ngã thủ lí hàng hóa, khinh khái thấu tiện thị tội quá , 便 (Đệ tam thập bát hồi) Thằng giặc tù đày kia, mày là đồ vật trong tay ta. Mày chỉ ho he một tiếng cũng cứ là một tội.