e-hvtd v2.0 (9175)

不惑 bất hoặc
♦Không mê hoặc. ◇Hậu Hán Thư : Ngã hữu tam bất hoặc: tửu, sắc, tài dã : , , (Dương Chấn truyện ) Ta có ba thứ không còn làm cho mê hoặc nữa: rượu, sắc đẹp và tiền của.
♦Không còn ngờ nữa, không nghi ngờ, biết rõ lẽ đương nhiên của sự vật. ◇Luận Ngữ : Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh , , (Vi chánh ) (Ta) ba mươi tuổi biết tự lập, bốn mươi tuổi chẳng nghi hoặc, năm mươi tuổi biết mệnh trời.
♦Chỉ tuổi bốn mươi. § Do câu nói của Khổng Tử: Tứ thập nhi bất hoặc (Vi chánh ). ◎Như: bất hoặc chi niên tuổi bốn mươi.