e-hvtd v2.0 (9175)

向日 hướng nhật
♦Một tên chỉ hoa quỳ, cũng gọi là hướng nhật quỳ . ☆Tương tự: hướng dương .
♦Ngày trước, trước đây. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngã hướng nhật bất tằng khinh đãi nhữ, kim hà tương bức da? , (Đệ tam cửu hồi) Ta trước đây chưa hề bạc đãi nhà ngươi, nay sao bức nhau quá vậy?