e-hvtd v2.0 (9175)

勛章 huân chương
♦Huy chương thưởng cho người có công.