e-hvtd v2.0 (9175)

合作社 hợp tác xã
♦Tổ chức lấy phương pháp cộng đồng kinh doanh mưu cầu lợi ích kinh tế, dịch vụ cho các thành viên. ◎Như: tín dụng hợp tác xã .