e-hvtd v2.0 (9175)

知行合一 tri hành hợp nhất
♦Học thuyết do Vương Thủ Nhân đời Minh chủ trương rằng tri hành phải đi đôi với nhau.