e-hvtd v2.0 (9175)

合同 hợp đồng
♦Khế ước, giao kèo.
♦Đồng tâm hợp lực. ◇Sử Kí : Thượng hạ hợp đồng, khả dĩ trường cửu , (Quyển bát thập thất, Lí Tư truyện ) Trên dưới đồng tâm hợp lực, thì có thể được lâu dài.
♦Hội họp.
♦Tương đồng.