e-hvtd v2.0 (9175)

合衆國 hợp chúng quốc
Mĩ-lợi-kiên Hợp Chúng quốc (United States of America).