e-hvtd v2.0 (9175)

合卺 hợp cẩn
♦Ngày xưa, vợ chồng mới cưới chuốc rượu với nhau gọi là lễ hợp cẩn .