e-hvtd v2.0 (9175)

協作 hiệp tác
♦Chung sức cùng làm, cộng đồng hợp tác. ☆Tương tự: hợp tác , hỗ trợ .