e-hvtd v2.0 (9175)

后土 hậu thổ
♦Chỉ đất.
♦Thần đất. ☆Tương tự: thổ thần .
♦Chức quan thời cổ lo về thổ địa.