e-hvtd v2.0 (9175)

加冠 gia quán
♦Thời cổ ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, gọi là gia quán .
♦Đội mũ. ◇Lưu Trú : Thủ bất gia quán (Tân luận , Thận độc ) Đầu không đội mũ.