e-hvtd v2.0 (9175)

勇將 dũng tướng
♦Tướng dũng cảm. ☆Tương tự: mãnh tướng .