e-hvtd v2.0 (9175)

勇決 dũng quyết
♦Dũng cảm và có quyết đoán.