e-hvtd v2.0 (9175)

同宗 đồng tông
♦Có cùng tổ tiên, cùng họ. ☆Tương tự: đồng tộc . ◇Hồng Lâu Mộng : Dữ Giả Liễn thị đồng tông huynh đệ, hựu dữ Đại Ngọc hữu sư đồ chi nghị, cố đồng lộ tác bạn nhi lai , , (Đệ thập lục hồi) (Vũ Thôn) là anh em cùng họ với Giả Liễn, lại có tình thầy trò với Đại Ngọc, nên cùng đi một đường lên đây.