e-hvtd v2.0 (9175)

同門 đồng môn
♦Học cùng một thầy. Cũng chỉ người học cùng một thầy.
♦Anh em rể. § Chỉ hai người có cùng cha mẹ vợ (nhạc phụ mẫu ). ☆Tương tự: liên khâm .
♦Đồng hương, đồng lí.