e-hvtd v2.0 (9175)

同命 đồng mệnh
♦Cùng số, cùng vận mạng với nhau.
♦Cùng sống chết với nhau. ◇Sử Kí : Khoái viết: Thử bách hĩ, thần thỉnh nhập, dữ chi đồng mệnh , , (Quyển thất, Hạng Vũ bổn kỉ ) Phàn Khoái nói: Như thế thì gấp quá rồi! Tôi xin vào cùng liều chết.