e-hvtd v2.0 (9175)

同等 đồng đẳng
♦Địa vị hoặc cấp bậc ngang nhau.
♦Như nhau, tương đồng. ◇Lã Thị Xuân Thu : Vô trưng biểu nhi dục tiên tri, Nghiêu Thuấn dữ chúng nhân đồng đẳng , (Thị quân lãm , Quan biểu ).