e-hvtd v2.0 (9175)

名位不彰 danh vị bất chương
♦Danh hiệu và địa vị không rõ rệt.