e-hvtd v2.0 (9175)

名勝 danh thắng
♦Cổ tích danh tiếng hoặc nơi có phong cảnh đẹp. ◇Nho lâm ngoại sử : Giá dạng danh thắng đích sở tại, nhi kim phá bại chí thử, tựu một hữu nhất cá nhân lai tu lí , , (Đệ ngũ thập ngũ hồi).
♦Bậc tài giỏi có danh vọng. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Tuyên Vũ tập chư danh thắng giảng Dịch, nhật thuyết nhất quái , (Thế thuyết tân ngữ , Văn học ).