e-hvtd v2.0 (9175)

名士 danh sĩ
♦Người có tài học nổi tiếng.