e-hvtd v2.0 (9175)

名色 danh sắc
♦Người đẹp nổi tiếng.
♦Danh mục, danh xưng.
♦Danh nghĩa. ◇Thiên vũ hoa : Tiểu thư tự tri nan kháng lệ, danh sắc phu thê quá nhất sanh , (Đệ nhị thập hồi).
♦Phật giáo dụng ngữ: Sắc là uẩn thứ nhất trong ngũ uẩn , danh là bốn uẩn còn lại: thụ , tưởng , hành , thức .