e-hvtd v2.0 (9175)

名片 danh phiến
♦Tấm giấy ghi tên tuổi, địa chỉ, chức vị... dùng trong việc giao thiệp. ☆Tương tự: danh thiếp .