e-hvtd v2.0 (9175)

名儒 danh nho
♦Nhà nho nổi tiếng về học vấn và đức hạnh.
♦Học giả có tiếng.