e-hvtd v2.0 (9175)

名人 danh nhân
♦Người nổi tiếng. ☆Tương tự: danh lưu , hồng nhân , văn nhân .
♦Bậc hiền thần danh tiếng. ☆Tương tự: danh sĩ .