e-hvtd v2.0 (9175)

名衲 danh nạp
♦Tăng sĩ có tiếng tăm (nạp là cái áo của sư mặc chắp từng mảnh).