e-hvtd v2.0 (9175)

名家 danh gia
♦Học giả, nhà chuyên môn nổi tiếng.
♦Phái triết học cổ Trung Hoa, chủ trương lấy tên gọi mà luận về sự vật (Đặng Tích , Huệ Thi , Công Tôn Long ).
♦Gia đình có tiếng. ☆Tương tự: danh môn .