e-hvtd v2.0 (9175)

名譽 danh dự
♦Tiếng tăm tốt. ◇Hàn Dũ : Kim chi phụ danh dự hưởng hiển vinh giả, tại thượng vị kỉ nhân , (Đáp Trần Sinh thư ).
♦Vinh dự, quang vinh.