e-hvtd v2.0 (9175)

名單 danh đơn
♦Bảng ghi tên họ nhiều người. ◎Như: vận động viên danh đơn .