e-hvtd v2.0 (9175)

名筆 danh bút
♦Chữ viết đẹp, người viết chữ đẹp nổi tiếng. ☆Tương tự: hảo bút .
♦Áng văn hay nổi tiếng. ☆Tương tự: giai tác , danh tác .
♦Nhà văn có tiếng. ☆Tương tự: danh gia .