e-hvtd v2.0 (9175)

出亡 xuất vong
♦Thua chạy ra nước ngoài. ☆Tương tự: lưu vong .