e-hvtd v2.0 (9175)

出鬼入神 xuất quỷ nhập thần
♦Biến hóa lạ lùng, không lường được. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lượng tự Khổng Minh, đạo hiệu Ngọa Long tiên sanh, hữu kinh thiên vĩ địa chi tài, xuất quỷ nhập thần chi kế , , , (Đệ tam thập cửu hồi) Lượng tự Khổng Minh, tên hiệu Ngọa Long tiên sinh, có tài ngang trời dọc đất, có mưu xuất quỷ nhập thần.