e-hvtd v2.0 (9175)

債息 trái tức
♦Tiền lời (do tiền cho vay sinh ra).