e-hvtd v2.0 (9175)

全國 toàn quốc
♦Không đánh trận mà làm cho cả nước quân địch phải khuất phục hoàn toàn. ◇Tôn Tử : Phàm dụng binh chi pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi , , (Mưu công ) Trong phép dùng binh, (...) không dùng chiến tranh mà lấy mưu kế khiến cho nước quân địch hàng phục, đó là thượng sách, đánh bại nước quân địch chỉ là sách lược thứ yếu.
♦Bảo toàn quốc gia. ◇Tào Thực : Quyền gia tuy ái thắng, Toàn quốc vi lệnh danh , (Hựu tặng Đinh Nghi Vương Xán ) Binh gia dù thích chiến thắng, Nhưng bảo toàn quốc gia mới là danh dự hơn.
♦Cả nước, khắp trong nước.