e-hvtd v2.0 (9175)

傷心 thương tâm
♦Đau lòng, bi thương. ◇Lưu Trường Khanh : Viên đề khách tán mộ giang đầu, Nhân tự thương tâm thủy tự lưu , (Trùng tống Bùi Lang Trung biếm Cát Châu ) Vượn kêu khách ra đi trời tối chốn đầu sông, Người tự mình đau thương trong lòng dòng nước vẫn cứ trôi.