e-hvtd v2.0 (9175)

再醮 tái tiếu
♦Lễ uống rượu, không phải thù tạc với ai gọi là tiếu, như trong dịp lễ đội mũ chẳng hạn.
♦Lễ cưới ngày xưa dùng lễ tiếu, nên đàn bà tái giá gọi là tái tiếu . ☆Tương tự: tái giá , cải giá .