e-hvtd v2.0 (9175)

再審 tái thẩm
♦Thẩm tra lại.
♦Sau khi phán quyết án kiện (dân sự, hình sự), nếu có sai lầm, xét xử lại lần nữa gọi là tái thẩm .