e-hvtd v2.0 (9175)

再犯 tái phạm
♦Phạm tội lần thứ hai.