e-hvtd v2.0 (9175)

初伏 sơ phục
♦Tuần thứ nhất (mười ngày đầu) của tháng mùa hạ nóng nhất trong năm. Ba tuần (ba mươi ngày) này gọi chung là tam phục gồm sơ phục , trung phục mạt phục .