e-hvtd v2.0 (9175)

初日 sơ nhật
♦Mặt trời mới mọc. ◇Thường Kiến : Thanh thần nhập cổ tự, Sơ nhật chiếu cao lâm , (Đề phá san tự hậu thiền viện ).